Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy RING-SPORT jest własnością firmy RING Klaudia Sowa, 46-040 Krasiejów ul Młyńska 14, NIP:754-203-29-80, REGON: 160128500 KRS 2462/07  i prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

4.  Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest paragon fiskalny. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie w formularzu do zamówienia nr NIP oraz pełnej nazwy firmy z danymi adresowymi. Zlecenie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem na wystawienie dokumentu bez podpisu odbiorcy.

5. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady działania sklepu RING Klaudia Sowa a w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa z obsługą Javascript oraz HTTP Cookies

- W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

- Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

- Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

- Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

- Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy RING Klaudia Sowa, 46-040 Ozimek, Krasiejów ul. Młyńska 14

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

- W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ring-sport.pl, dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

- Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

- W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

- Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

- W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

- Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą – „RING Klaudia Sowa” - Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

- Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

- Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

- Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

- Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przechowywanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997).

10. Istnieją nastąpujące formy płatności :

- Przelewem na konto

- Płatne przy odbiorze przesyłki (pobranie, za zaliczeniem pocztowym)

- E-przelewy „Transferuj. Pl”

- przez system Paypal

- System ratalny Santander

11. Istnieją następujące formy dostawy :

- Przesyłka Pocztowa (czas dostarczenie 2-3dni roboczych)

- Kurierem K-EX - usługa Express plus (czas dostarczenia jeden dzień roboczy)

12.Uprawnienie do odstąpienia od umowy

- Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontaktowy Sklepu.

- Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru  

- W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Prowadzący dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztem wysyłki (w kwocie najniższej dostępnej w sklepie  dla danego przedmiotu) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

- Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

- Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

13. Reklamacje dotyczące Towarów

- Firma „RING Klaudia Sowa” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Reklamacje, wynikające z naruszenia prawa Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@ring-sport.pl . Firma „RING Klaudia Sowa”  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

- W przypadku widocznych uszkodzeń paczki podczas transportu Klient zobowiązany jest do spisania, w obecności kuriera, protokołu uszkodzenia. Protokół ten powinien zawierać opis uszkodzenia oraz podpis kuriera. Dokument jest sporządzany w 2 egzemp. - 1 egz. otrzymuje Klient.  Dokument ten potwierdza uszkodzenie paczki podczas transportu i jest konieczny w celu złożenia reklamacji usługi kurierskiej i skorzystania z odszkodowania.

14. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

- Firma RING Klaudia Sowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

- Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RING Klaudia Sowa, 46-040 Ozimek, Krasiejów, ul. Młyńska 14,  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

- W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

- Firma RING Klaudia Sowa,  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

15. Postanowienia końcowe

- Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „RING Klaudia Sowa” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „RING Klaudia Sowa” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „RING Klaudia Sowa”

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.